Categories: สอบผ่านปริญญานิพนธ์

โปรแกรมเครื่องคิดเลขสั่งงานด้วยเสียง

หัวข้อปริญญานิพนธ์  โปรแกรมเครื่องคิดเลขสั่งงานด้วยเสียง

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเครื่องคิดเลขสั่งงานด้วยเสียง โดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและแสดงผล ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมในการรู้จำเสียงและใช้โปรแกรม Matlab ในการพัฒนา และได้ทำศึกษาทฤษฎีกลสัทศาสตร์เพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง   ในภาษาไทย เพื่อให้โปรแกรมมีความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งโปรแกรมเครื่องคิดเลขสั่งงานด้วยเสียงนี้จะสามารถทำงานคำนวณตัวเลขได้ 2 หลักคำสั่งเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร ได้

จากการทดลอง เสียงที่ถูกต้องมากที่สุดคือเสียงที่มีในระบบ ซึ่งมีความถูกต้องร้อยละ 89   เสียงที่ถูกต้องน้อยที่สุดคือเสียงที่ไม่มีในระบบซึ่งมีความถูกต้องร้อยละ*62*และจากการทดลองทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องของโปรแกรมเครื่องคิดเลขสั่งงานด้วยเสียงเท่ากับร้อยละ 75

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 511733023015-9     นายจารึก           คิดรอบ
2. 511733023003-5     นายธนกร           ขันธ์คำ                   

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวุฒิพงษ์      พิชิตวงศ์

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อปริญญานิพนธ์  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ใน
การรับ – ส่งเอกสารราชการ การอนุมัติเอกสารราชการ การค้นหาเอกสาราชการ และการลงรับ
เอกสาราชการ โดยให้ใช้งานทั้ง 3 สิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ของตนเองและสามารถเข้าดูข้อมูลในระบบได้ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น การจัดทำเว็บไซต์นั้นผู้จัดทำได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MySQL ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP และภาษา JavaScript ในการเขียนเว็บไซต์  ใช้เทคโนโลยี Ajax , CSS  เป็นการตกแต่งหน้าเว็บเพจเพื่อเติมความสวยงามให้แก่เว็บไซต์  เมื่อจัดทำเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้จริงทางคณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความพึงพอใจและทดสอบระบบจากผู้ใช้งานจริง คือ เจ้าหน้าที่สารบรรณ ผู้ดูแลระบบ และผู้อนุมัติหนังสือ

โดยสำรวจจากเข้าร่วมทดสอบ 50 คน จากการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และการทดสอบระบบการใช้งานเป็นจำนวน 60 ครั้ง ระบบสามารถใช้งานได้ 88 % ซึ่งถือว่า
ใช้งานได้จริง

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 511733022009-3          นายพนธกร     เดชะยา
2. 511733022010-1          นายนรุตม์           เชาว์วาทิน

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสุภัทรา    เกิดเมฆ

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

โปรแกรมจำลองการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติด้วยภาพ

หัวข้อปริญญานิพนธ์   โปรแกรมจำลองการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติด้วยภาพ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมจำลองการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติด้วยเทคนิควิธี  การประมวลผลภาพดิจิตอล เพื่อวิเคราะห์หาความหนาแน่นของรถที่รอเข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โปรแกรมจำลองการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ จะทำการส่งสัญญาณไฟเขียวปล่อยรถเข้าสู่มหาวิทยาลัย เมื่อประมวลผลว่ามีปริมาณรถหนาแน่นถึงเกณฑ์ ในการทดลองใช้การบันทึกภาพจากสถานที่จริงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใช้ในการประมวลผลสั่งควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ผลการทดลองจำนวน  80 ครั้ง  แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 07.30 – 8.30 น.ได้ค่าความถูกต้องร้อยละ 95 ช่วงกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. ได้ค่าความถูกต้องร้อยละ 80  ช่วงเย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.ได้ค่าความถูกต้องร้อยละ 60 ช่วงกลางคืน เวลา 18.00 – 19.00 น.ได้ค่าความถูกต้องร้อยละ 4 ผลการทดลองโดยเฉลี่ยมีความถูกต้องร้อยละ 60

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 511733023006-8           นายสุมิตร   บุญทศ
2. 511733023009-2           นายสุรชัย   ทั่งทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.วุฒิพงษ์    พิชิตวงศ์

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

เครื่องจัดเก็บแผ่น DVD

หัวข้อปริญญานิพนธ์   เครื่องจัดเก็บแผ่น DVD

ในปัจจุบันมีการใช้ DVD ในการจัดเก็บภาพยนต์กันอย่างอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็ทำให้ยากต่อการจัดเก็บและค้นหา

ปริญญานิพนธ์นี้ได้สร้างเครื่องจัดเก็บแผ่น DVD เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ ยืม-คืน ค้นหา และจัดเก็บแผ่น DVD ซึ่งเครื่องมีขนาดความสูง 207 ซม..กว้าง 96 ซม. ส่วนลึก 77 ซม. และสามารถจัดเก็บ DVD ได้สูงสุด 100 กล่อง เครื่องจัดเก็บแผ่น DVD มีมือกลใช้ในการเคลื่อนที่โดยใช้มอเตอร์ DC จำนวน 4 ตัว เคลื่อนที่ในแนวแกน X, Y, Z เพื่อเคลื่อนย้าย DVD ใช้โปรแกรม My SQL Server จัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษา Visual Basic.NET และภาษา SQL ในการเขียนโปรแกรม ใช้ภาษา C ในการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F452  ติดต่อเครื่องจัดเก็บแผ่น DVD กับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 ใช้ L298 ในการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ DC และมีเซ็นเซอร์เป็นตัวบอกตำแหน่งที่เก็บ DVD

จากการทดสอบจำนวน 100 ครั้งจากนักศึกษา 10 คน พบว่าเครื่องจัดเก็บแผ่น DVD  มีกระบวนการยืมสามารถทำงานได้ถูกต้องร้อยละ 84 มีความเร็วในการค้นหาจากจุดเริ่มต้นของเครื่องหยิบแผ่น DVD ที่ใกล้ที่สุดถึงจุดยืมใช้เวลา 23.4-28.2 วินาที และกระบวนการคืนสามารถทำงานได้ถูกต้องร้อยละ 76 มีความเร็วจากจุดเริ่มต้นของเครื่องไปยังจุดคืนแผ่น DVD ใช้เวลา 17.5 วินาที

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 521733023004-1     นายวสันต์        คำหล้า
2. 521733023028-0     นายธงชัย        ใสกามล
3. 521733023021-5     นางสาวอัญชลี  ศรีสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสนั่น     จันทร์พรม                

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ชนิดเลนส์รวมแสง) ควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

หัวข้อปริญญานิพนธ์   ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ชนิดเลนส์รวมแสง) ควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

การอบแห้งเป็นวิธีหนึ่งของการถนอมอาหาร เพื่อรักษาอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น การอบแห้งในปัจจุบันยังต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง หรือการตากแดดโดยตรง อาจทำให้มีมลพิษ ทั้งแมลง ฝุ่นละออง และแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารที่นำไปตาก

การคิดค้นและพัฒนา “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ชนิดเลนส์รวมแสง) ควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” นี้ เพื่อเป็นการนำพลังงานความร้อนจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์  และสร้างตู้อบที่สามารถกันมลพิษทางอากาศ เพื่อความสะอาดของอาหารได้

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ออกแบบ และสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นจะประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 16F887 วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรแสดงผลแอลซีดี วงจรรับข้อมูล วงจรอ่านค่าอุณหภูมิ วงจรควบคุมพัดลม วงจรอ่านค่าแสงด้วย แอลดีอาร์ วงจรนาฬิกาฐานเวลา ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ จะใช้โปรแกรมภาษาซี มาใช้ในการเขียนคำสั่งควบคุม อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันของตู้อบแห้งอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเมื่อเปิดระบบติดตามดวงอาทิตย์อยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเมื่อปิดระบบติดตามดวงอาทิตย์อยู่ที่ 39.6 องศาเซลเซียส ระบบการติดตามดวงอาทิตย์สามารถทำงานได้ในระดับดี แต่ต้องใช้การหมุนด้วยมือช่วย เนื่องจากใช้การหมุนแบบแกนเดียว การอบด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลาในการอบ 7 ชั่วโมง สามารถลดน้ำหนักของอาหารลงได้ร้อยละ 20 ของน้ำหนักก่อนอบ เทียบกับการตากแดด ที่สามารถลดน้ำหนักได้เพียงร้อยละ 18

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 354960407016-2    นายนราศักดิ์      แซ่ล้อ
2. 354960407021-2    นายอภิชาต       ฤทธินันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสนั่น     จันทร์พรม                

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

ชุดควบคุมระบบประชาสัมพันธ์แบบไร้สายโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ

หัวข้อปริญญานิพนธ์   ชุดควบคุมระบบประชาสัมพันธ์แบบไร้สายโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ

การสร้างชุดควบคุมระบบประชาสัมพันธ์แบบไร้สายนี้  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณสามารถที่จะเพิ่มจุดในการประชาสัมพันธ์ได้ง่ายและเลือกจุดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้  ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหน่วยงานหรือองค์กรทั้งขนาดเล็กจนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่  โดยปริญญานิพนธ์ชิ้นนี้จะนำคลื่นความถี่วิทยุมาใช้ส่งสัญญาณแทนสายสัญญาณ  โดยใช้หลักการเข้ารหัสและถอดรหัส DTMF   และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงาน

สำหรับการทดสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบประชาสัมพันธ์แบบไร้สาย ได้ทำการทดสอบการเปิด-ปิดชุดควบคุมเครื่องรับในพื้นที่โล่ง 200 เมตร โดยใช้ความถี่ 90.0MHz ซึ่งผลที่ได้คือ สามารถเปิด-ปิดชุดควบคุมเครื่องรับได้ดี และได้พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณได้จริง และยังสามารถทำซ้ำหรือเพิ่มจุดในการประชาสัมพันธ์ได้ง่าย ในส่วนของการทำงานเลือกจุดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ก็ทำงานได้ดีอีกด้วย

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 511733023002-7  นายทรงกลด   ศรีนาค
2. 511733023025-8  นายดุษฎี       กลิ่นบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.สมชาย      ศรีสกุลเตียว

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

 

คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์สำรวจ

หัวข้อปริญญานิพนธ์   คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์สำรวจ

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้เกิดความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงานเพื่อสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ เช่นการวางระเบิดของกลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการสำรวจพื้นที่แทนเจ้าหน้าที่ เพื่อลดอัตรา    การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยลดการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม

ดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์สำรวจที่จะเข้าไปทำการสำรวจแทนเจ้าหน้าที่ โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ในบริเวณพื้นที่ที่จำกัด เช่นบริเวณพื้นที่คับขัน ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือบริเวณที่คาดว่าอันตราย ที่เสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี และวัตถุระเบิด เป็นต้น โดยหุ่นยนต์จะมีการติดตั้งกล้องไร้สาย เพื่อส่งภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นมาให้เจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติงานทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง และมีวัตถุแปลกปลอมหรือไม่  ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุร้ายของกลุ่มผู้ไม่หวังดี

 

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 521733023001-7   นายมนตรี      มาลี
2. 521733023002-5  นายคชาทัช    แสนเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.สมชาย      ศรีสกุลเตียว                

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

รีโมทคอนโทรลสารพัดประโยชน์

หัวข้อปริญญานิพนธ์       รีโมทคอนโทรลสารพัดประโยชน์

เนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงานมีรีโมทคอนโทรล สำหรับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทำให้ต้องมีรีโมทคอนโทรลหลายตัวมีความยุ่งยากในการสลับการใช้งาน ด้วยเหตุนี้เองเพื่อลดปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มคณะผู้จัดทำจึงได้คิดสร้างรีโมทคอนโทรลที่สามารถรวมเอาฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้อยู่ภายในบ้านและสำนักงานมาอยู่ภายในรีโมทคอนโทรลตัวเดียวกัน

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ออกแบบ และสร้างรีโมทคอนโทรลสารพัดประโยชน์ โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์ นั้นจะประกอบด้วย บอร์ดควบคุมการรับส่งสัญญาณอินฟาเรด โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC18F2525 แสดงผลด้วย Friendly AMR9 mini2440 และส่วนทางด้านซอฟต์แวร์นั้นใช้โปรแกรม ภาษาซี และไมโครซอฟต์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต 2008 มาใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุม เพื่อให้มีความเสถียรภาพในการทำงาน และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานนั้นตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ทั่วไปรวมถึงผู้สูงอายุ และยังตอบรับความต้องการในเรื่องของภาษาการในใช้งานทั้งไทย และอังกฤษ จากการทดลองการสั่งงานของรีโมทคอนโทรลสารพัดประโยชน์กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นจำนวน 10 เครื่อง ผลที่ได้คือ หากสัญญาณที่ได้รับจากรีโมทคอนโทรลต้นแบบมีคลื่นความถี่ที่เป็นความถี่กลาง ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 38 ถึง 45kHz นั้นรีโมทคอนโทรลสารพัดประโยชน์สามารถที่จะทำการจัดเก็บสัญญาณเพื่อเลียนแบบ และสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หากรีโมทคอนโทรลต้นแบบที่จะทำการบันทึกเป็นความถี่เฉพาะซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงความถี่กลาง ระหว่าง 35 ถึง 45kHz นั้น ไม่สามารถที่ทำการจัดเก็บสัญญาณเพื่อสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าตามต้องการได้

 

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 511733023026-6   ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์     ชัยเชิดชู
2. 511733023033-2   นายกรกฤษณ์     บัวเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวุฒิพงษ์    พิชิตวงศ์                

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

(more…)

กล้องตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว

หัวข้อปริญญานิพนธ์  กล้องตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีอาชญากรมากและการตรวจตาไม่ทั่วถึงทำให้การตรวจจับยากและไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  โปรเจคนี้ทำขึ้นมาเพื่อพัฒนากล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถตรวจตาได้ทั่วถึงและสามารถติดตามวัตถุได้ดีกว่าเดิม

เนื่องจากโปรเจคนี้เป็นโปรเจคที่นำมาพัฒนาต่อจากรุ่นพี่  ในการพัฒนานี้จะพัฒนาความสามารถเก่าที่สามารถตรวจจับวัตถุได้แค่แนวแกนX  0° ถึง 180° และไม่มีการบันทึกภาพ จึงจะพัฒนาในส่วนที่กล่าวมานี้ให้ดียิ่งขั้น โดยให้สามารถตรวจจับวัตถุในแนวแกนX ได้ 0° ถึง 360° และแนวแกนY  -45° ถึง 45° และสามารถบันทึกภาพได้เฉพาะช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของวัตถุ

 

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. 511733022001-0  นายสนธิพร  วงศ์เมืองจันทร์
2. 511733022005-1  นายธีรชัย  โฆษิตนิธิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางเกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์   

สถานะ : สอบผ่านปริญญานิพนธ์เมื่อ พฤษภาคม 2555

page 1 of 1

Welcome , today is Wednesday, April 23, 2014